Πρόσκληση για την προμήθεια «ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ»

Πρόσκληση για την προμήθεια «ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ», CPV:39299100-5 με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης 18.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 13%, για ένα (1) έτος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγραμματισμού Προμηθειών 2022 . ΚΑΕ: 1311.