Προμήθεια ενός κλιματιστικού Μηχανήματος τύπου ‘Ντουλάπας’ ισχύος 60.000btu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 877/02-08-2022 Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Καβάλας και υπ΄αριθμ.απόφ. 1408/03-08-2022 Δέσμευση του Λογιστηρίου με ΑΔΑ Ψ3ΦΟ4690ΒΓ-ΣΒΕ, προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ‘’ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ’’ ΙΣΧΥΟΣ 60.000Btu/h» για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας (CPV: 39717200-3), προϋπολογιστικής δαπάνης συνολικής αξίας 4.500,00€ άνευ ΦΠΑ και 5.580,00€ με 24% Φ.Π.Α. (KAE: 1899), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών-οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 12/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.
ροσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες.