Πρόσκληση για προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34Ο/11-11-2021 με Θέμα 7o (ΑΔΑ:Ψ5ΒΗ4690ΒΓ-0Λ8) Πρακτικό Απόσπασμα Απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου του Γ.Ν.Καβάλας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια καυσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας,προϋπολογιστικής δαπάνης 29.964,84€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(μεγαλύτερο άθροισμα σταθμισμένων ποσοστών έκπτωσης (για το σύνολο των ειδώνκαυσίμου) επί της μέσης λιανικής τιμής καυσίμων Ν Καβάλας), για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τις ανάγκες του Νοσοκομείου και μέχρι την απορρόφησή τους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021.Η δαπάνη του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου στον ΚΑΕ 1611 για το οικονομικό έτος 2022. 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών οικονομικών προσφορών:
α) πετρέλαιο κίνησης για την θέρμανση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και τουΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης. Το Νοσοκομείο Καβάλας και το ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούποληςχρησιμοποιούν για θέρμανση μόνο πετρέλαιο κίνησης διότι ο λέβητας παραγωγής ζεστούνερού θέρμανσης και χρήσης είναι κοινός.
β)πετρελαίου κίνησης για τα αυτοκίνητα και ασθενοφόρα ιδιοκτησίας του ΓενικούΝοσοκομείου Καβάλας
γ) αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ. για τα αυτοκίνητα και τα ασθενοφόρα του ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως στις 20-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00πμ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 
Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί στις 21-06-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μμ