ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση για προμήθεια μελανιών, τόνερ και τυμπάνων του ΓΝ Καβάλας με απευθείας ανάθεση

- Ορθή Επανάληψη 16/06/2022

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 12Ο/21-03-2022 με Θέμα 10o (ΑΔΑ: 6ΦΑΖ4690ΒΓ-ΩΧΤ) Πρακτικό Απόσπασμα Απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου του Γ.Ν.Καβάλας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια μελανιών, τόνερ και τυμπάνων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, προϋπολογιστικής δαπάνης 29.882,60 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής CPV 30192320-0, για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τις ανάγκες του Νοσοκομείου και μέχρι την απορρόφησή τους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021, «Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μελανιών, τόνερ και τυμπάνων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως στις 27-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ». Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.
Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 28/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.