Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων παροχής υπηρεσιών παράδοσης γευμάτων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.