ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σχετ.: η υπ’ αριθμ. 38/26-11-19 και με αριθμό πρωτ. 32743/03-12-19 Απόφαση Δ.Σ., με ΑΔΑ Ψ28Η4690ΒΓ-ΖΑ5, σχετικά με την έγκριση προμήθειας 

Παρακαλείσθε να καταθέσετε κλειστή προσφορά σας, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, για την προμήθεια έκτακτου εξοπλισμού Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, έως την Παρασκευή 13/12/19 και ώρα 13:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά θα βρίσκεται σε  κλειστό υποφάκελο, μέσα στην κλειστή προσφορά.

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Είδος Διαγωνισμού: Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 14.675€ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Η όλη Διαγωνιστική Διαδικασία διέπεται από το Νόμο 4412/16, όπως τροποποιημένως ισχύει. Παρακαλούμε όπως στην προσφορά σας να αναφέρονται:
1) Ο α/α αριθμός, κωδικός και η Τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εάν το είδος δεν παρακολουθείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, παρακαλούμε να αναφέρετε ότι δεν  παρακολουθείται.   
2) Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας (180 ημέρες).
3) Η δυνατότητα παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, εντός 20 εργάσιμων ημερών.
4) Τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE/IVD Σημειώνεται ότι αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητουμένων ειδών. Η μειοδότρια Εταιρεία θα προσκομίσει στο Γραφείο Προμηθειών, μαζί με την συναπτόμενη Σύμβαση και Ποινικό Μητρώο καθώς και Φορολογική, Ασφαλιστική Ενημερότητα.