Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια: Διαφόρων Συσκευών Καταγραφής Δεδομένων (Καταγραφικό Χαρτί)

Το αρχείο της πρόσκλησης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι διαθέσιμες προς λήψη.