Πρόσκληση για συντήρηση κλιβάνου πλάσματος

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 27 /2708-2019(αριθ.πρωτ.25151/19-09-2019) Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην προληπτική και επισκευαστική συντήρηση του κλιβάνου πλάσματος PLASMA HMTS-SES (S/N: S200906054) του οίκου HUMAN MEDITEK της Κεντρικής Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων ανταλλακτικών,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει  της προσφερόμενης τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης 16.000€ + ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016. Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών-οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00 μ.μ. Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 20/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.