Διακήρυξη αριθμ. 12/2020

Το αρχείο της Διακήρυξης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και το έντυπο ΤΕΥΔ, είναι διαθέσιμα προς λήψη.