ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπ΄ οψιν: 
1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. 38. Ν 4605/2019 άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του Ν 4412/2016 
3. 39. Ν 4609/2019 άρθρο 56 Τροποποίηση διατάξεων του Ν4412/2016
4.  Του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
5. Την υπ` αριθμ. 19/14-10-20 Απόφαση Δ. Σ. του Γ. Ν. Καβάλας, με αριθμό πρωτ. 27528/23-10-20, με την οποία εγκρίνεται α) η σκοπιμότητα και διενέργεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (παρ. 28, αρ. 377 και αρθρ. 118 του Ν. 4412/16), με συλλογή Προσφορών κατόπιν Προσκλήσεως Ενδιαφέροντος και β) ορίζεται Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών (ΑΔΑΜ: 20REQ007544099, ΑΔΑ: ΩΗΗΥ4690ΒΓ-ΚΛ3 
6. Την  υπ’ αριθμ. 1345/06—11-20 Ανάληψη Υποχρέωσης, με ΑΔΑ: Ω61Μ4690ΒΓ-ΦΡ8, κατόπιν της 28774/06-11-20 Απόφασης 4ης  ΔΥΠΕ ( Θεσσαλονίκη, 02-11-20/44737-44736)
 
Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή κλειστής προσφοράς, έως την Παρασκευή, 18/12/20 και ώρα 11:00 π. μ., για την κατ’ οίκον μηνιαία ενοικίαση – δωρεάν θεραπεία ανασφαλίστων πολιτών, σύμφωνα με τις  ρυθμίσεις και τιμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των εξής ειδών:
1) C - pap απλή με αναλώσιμα,
2) C - pap auto με αναλώσιμα,
3) Bipap S με αναλώσιμα,
4) Bipap ST με αναλώσιμα,
5) Νεφελοποιητής με αναλώσιμα και 
6) Συμπυκνωτής οξυγόνου – οξυγονοθεραπεία με αναλώσιμα

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Είδος: Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία διενέργειας: 18/12/20 και ώρα 12:00 μεσημβρινή
Προϋπολογιστική δαπάνη: 18.600 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ετήσιο κόστος) 

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη (στα δεξιά).