Διακήρυξη αριθμ. 15/2020

Το αρχείο της Διακήρυξης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και το έντυπο ΤΕΥΔ είναι διαθέσιμα προς λήψη.