Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού-αναλώσιμα οφθαλμολογικά υλικά

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.