ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 51/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού - υπόδησης  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

Είναι διαθέσιμα προς λήψη τα αρχεία της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.