ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

 Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 35ο/Θέμα 1ο/12-12-2017, Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού προϋπολογιστικής δαπάνης 20.000 € συν Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα περίπου ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα αρ. 2 παρ. 31 και 118 ν.4412/2016, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών και οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 21-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 -12-2017 και ώρα 10:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.