Πρόσκληση κατάθεσης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα κλιβάνου (συγκροτήματος ή αυτόνομου μηχανήματος) επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.