Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Λογισμικού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηλ. έρευνας αγορών, συλλογής & διαχείρισης προσφορών

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 39o /Θέμα 9ο/27-11-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Λογισμικού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έρευνας αγορών, συλλογής & διαχείρισης προσφορών μέσω χρήσης πλατφόρμας διενέργειας ηλεκτρονικών προμηθειών, προϋπολογιστικής δαπάνης 5.500,00€ συν Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016 (CPV: 4849000-9),
Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 10/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ..
Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/01/2019 και ώρα 10:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία