ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 59/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 59/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάθεση έργου  υπηρεσιών επισκευης και συντήρησης  ιατρικού  εξοπλισμού και εξοπλισμού  ακριβείας   του Νοσοκομείου Καβάλας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.