ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 61/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είναι διαθέσιμα για λήψη το αρχείο της διακήρυξης και το αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών.

Ενημερωση: Έχουν αναρτηθεί οι ενημερωμένες τεχνικές προδιαγραφές όπου πλέον επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.