Τίτλος Έργου: Προμήθεια Ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού

espa_2014_2020.jpg

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.283.000,00 €
Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ψηφιακού αγγειογράφου- στεφανιογράφου δυο επιπέδων, ενός συστήματος εξωσωματικής λιθοτρυψίας και λοιπού ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ :
Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας εγκαταστάθηκαν:
  • Ένας ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ (Αναισθησιολογικό),
  • Δύο Λαπαροσκοπκοί Πύργοι ULTRA HD/4Κ αποτελούμενος από (κύριο Μόνιτορ, βοηθητικό Μόνιτορ, Ενδοσκοπική κάμερα, Οπτικές Λαπαροσκοπίου, Πηγή φωτισμού, Συσκευή Πνευμοπεριτοναίου, Συσκευή πλύσης, Τρόλεϊ μεταφοράς και τοποθέτησης εξαρτημάτων, Βοηθητικό τρόλεϊ για δεύτερη οθόνη, Διαθερμία, Ψηφιακός εκτυπωτής.
  • Ένα Ψηφιακό Ακτινολογικόc-arm
  • Ένα Ψηφιακό Ακτινολογικό Σύστημα
  • Δέκα Συστήματα τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης αιμοδιαδιήθησης και on-line μεθόδων (Ε.Π.Υ.)
  • Ένας Κεντρικός σταθμός με 8 monitors παρακολούθησης ζωτικώνπαραμέτρων
  • Ένα Αυτόματο σύστημα ταχείας Ταυτοποίησης μικροβίων και μυκήτων με τη μέθοδο σπεκτροφωτομετρίας μαζών (MALDI-ToF)
  • Σύστημα Ενδοσκοπικού πύργου υψηλής ανάλυσης (High Definition)
  • Ένα Μηχάνημα υπερηχογραφίας καρδιολογικού
Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος:. Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας