Το πρόγραμμα BeHealth

logo1.pnglogo2.jpg

Το έργο «BEHEALTH – Δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» είναι έργο στρατηγικού χαρακτήρα και στοχεύει στην βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα υγείας στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας, καθώς και στην αναβάθμιση των υποδομών στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που παρέχονται από κομβικές μονάδες περίθαλψης περιφερειακής εμβέλειας. 

 
Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου είναι:
  • η βελτίωση των τοπικών και περιφερειακών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της διασυνοριακής περιοχής, αξιοποιώντας τόσο το εθνικό και όσο και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, 
  • δημιουργία διαδικασιών και εργαλείων (διαδικασίες εφαρμογής, λογισμικά, στοχευμένες μελέτες κλπ) για την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού και αλλά της κατάρτισης του εμπλεκόμενου προσωπικού των διαφόρων μονάδων, 
  • να ρυθμίσετε τις απαραίτητες ικανότητες (χρήση της διεθνής κάρτας υγείας, εργαλεία τηλεϊατρικής, αναβάθμιση ιατρικού εξοπλισμού), 
  • δημιουργία στοχευμένων διασυνοριακών προγραμμάτων κατάρτισης και συναντήσεις, 
  • βελτιστοποίηση της πολιτικής κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
  • δημιουργία μίας κοινής διασυνοριακής Στρατηγικής Υγείας και ενός Κοινού Πλάνου Δράσεων στο πλαίσιο μιας μελλοντικής διμερούς συμφωνίας και συνεργασίας. 

logo3.jpg