Διακήρυξη αριθμ. 12/2019

Το αρχείο της Διακήρυξης και το έντυπο ΤΕΥΔ, είναι διαθέσιμα προς λήψη.