Πρόσκληση για συντήρηση 6 ανελκυστήρων

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 27/Θέμα 16/27-08-2019 (αριθ.πρωτ. 25151/19-09-2019) Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση & παρακολούθηση καλής λειτουργίας των έξι (6) ανελκυστήρων του Γ.Ν.Καβάλας Καβάλας, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης 15.000€ + ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών- οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.
Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 27/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.